Jump to content
 • Eirik Rusten
  Eirik Rusten

  Medlemskap i Norske Fluefiskere

     (0 reviews)

  Foreningen

  Foreningen Norske Fluefiskere er en frivillig organisasjon.flueknut_betal.jpg
  Fluefiskesiden er medlems-siden til foreningen. Et av medlems-godene er fullstendig tilgang til sidens innhold.

  Fluefiskesiden er en enorm kunnskapsbase, som feks ofte er resultatet du ser når du søker etter noe på nettet. Vi ønsker at denne skal bestå, og det er kostnadene for drift av selve siden kontingenten skal være med å dekke. I tillegg vil det kjøres konkurranser med premier og diverse aktiviteter.

  Dersom du allerede er medlem, så må du være logget på forumet for å få full tilgang til artikler og databaser her.

  Medlemskontingent
  Medlemskontingenten for ett år er satt til kun 150 kroner for personer over 18 år. Personer under 18 år betaler 75 kroner pr. år (be admin om rabattkode). Medlemskapet varer ett år fra betalingsdato. Man kan betale med Paypal (eller bare bankkort), Vipps eller bankoverføring.

  Klikk her for å betale kontingent!

   

  Vedtekter for foreningen Norske fluefiskere
  § 1 Foreningens navn
  Foreningens navn er: Norske fluefiskere og ble stiftet den 5. februar 2016

  § 2 Formål
  Formålet med organisasjonen er å fremme interessen for fluefiske. Og fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for fluefiskere. Organisasjonen skal fremme gode forhold for fluefiskere ved å drive internettside, kurs og aktiviteter.

  § 3 Juridisk person
  Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

  § 4 Medlemmer
  Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

  § 5 Stemmerett og valgbarhet
  Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

  § 6 Kontingent
  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

  § 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
  Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

  § 8 Årsmøte
  Årsmøtet, som holdes annet hvert år i første kvartal, er foreningens høyeste myndighet.
  Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
  Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
  Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt.
  Møteleder velges av årsmøtet.
  Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
  Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

  § 9 Stemmegivning på årsmøtet
  Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
  Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal det avholdes omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer.
  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  § 10 Årsmøtets oppgaver
  Årsmøtet skal:

  Behandle årsmelding
  Behandle regnskap i revidert stand
  Behandle innkomne forslag
  Fastsette kontingent
  Vedta budsjett
  Velge:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)
  c) Revisor
  § 11 Ekstraordinære årsmøter
  Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
  Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

  § 12 Styret
  Foreningen ledes av et styre på minimum tre medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
  Ved registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret skal det fremkomme i vedtektene opplysning om valg av styre. F.eks.: regler omkring hvordan valget skal foregå, hvem kan velge styret, hvor lenge skal hver person ha sin rolle, hvordan skal styresammensettingen være fordelt mht. roller m.m. (Dette kan være forskjellig fra forening til forening.)
  Styret skal:

  Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  Representere foreningen utad.
  Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
  Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
  Styreleder alene forplikter foreningen utad.

  § 13 Vedtektsendring 1
  Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

  § 14 Oppløsning, sammenslutning og deling
  Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall1, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
  Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Norges jeger- og fiskerforbund.
  Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
  Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
  Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

  1 Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.
User Feedback

There are no reviews to display.


×
×
 • Create New...