Jump to content

Truls K. Johansen

Medlem NFF - Standard
 • Posts

  177
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Truls K. Johansen last won the day on February 13 2017

Truls K. Johansen had the most liked content!

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.instagram.com/oslotrout/

Recent Profile Visitors

2163 profile views

Truls K. Johansen's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Very Popular
 • Reacting Well

Recent Badges

360

Reputation

 1. Ja, det ble også satt 30 2-åringer i 2014 og 12 2-åringer i 2016 i dette vannet, så etter min smak er det alt for mye fisk der nå. Stien inn til vannet er mer eller mindre gjengrodd så her fiskes det ikke mye. Tror målene til Pål med 50x120 meter stemmer ganske godt.
 2. Lørdag gikk turen til en gammel favoritt - Ristjern Noen år tilbake er dette et vann jeg ikke ville skrevet om på et åpent forum. Vannet er vakkert, ligger i le for vinden, har spennende innsektsliv og kunne overraske med flott fisk. Vedlagt finner du et bilde tatt så sent som 2016, og viser etter min mening en flott fisk på halvkiloen tatt i vannet. Siden den gang er det satt 80 ettåringer i dette lille vannet, 30 i 2017 og 50 i 2018. Lørdagens fangster utgjorde 32 cm / 280 gram = k-faktor 0,85 31 cm / 270 gram = k-faktor 0,9 31 cm / 280 gram = k-faktor 0,94
 3. I en kommentar til "Lars Nilssen’s blogg om tynningsfiske" publisert den 31. mai 2017 skrev Bjørn Torp, tidligere daglig leder i OFA følgende: "Etter at settefiskanlegget ble bygget om har vi langt færre ørret på anlegget som skal til Marka enn tidligere" (lenke til kommentaren). Min erfaring over lengre tid har vært at det settes for mye fisk i mange vann, med påfølgende dårlig fiske som resultat. Optimisten i meg tolket derfor Torps utsagn som et varsel om en begrensning i mengden fisk som settes ut. Jeg har alltid vært glad i tall. Derfor er jeg en ivrig leser av OFAs utsettingslister og årsrapport (OFAs Årsrapport). I årsrapporten for 2018 finner man en tabell med samlede utsettingstall for Oslomarka. Tallene viser et interessant bilde over trenden i utsettingene som gjøres. Merk at laks og sjørrett ikke er med i tallene. Jeg oppsummerer: 1) Mens det i perioden 2006 - 2013 ble satt 31 580 fisk i snitt per år, har det i perioden 2014 - 2018 blitt satt 54 384 fisk per år. Dette tilsvarer en økning på 72,2% i antall utsatte fisk. 2) Da OFA tømte anlegget før oppgraderingen i 2015, ble det satt i overkant av 61 000 fisk. Dette er merket med egen stjerne i årsrapporten som "ett unormalt år da all fisk måtte ut". Likevell ble det satt fisk i tilsvarende mengder i både 2017 (62 600 fisk) og 2018 (53 500 fisk). Dessverre er tallene stikk i strid med utsagnet fra Torp. Tallene viser at det a) enten har blitt flere vann, eller b) at det settes mer fisk i hvert vann, hvor jeg anser sistnevnte som mest sannsynlig. Trenden i OFAs "forvaltning" går også motsatt vei av trenden i fiskeforvaltning generelt. Det er ingen hemmelighet at fisket er bedre både øst, vest, nord og sør for områdene som forvaltes av OFA, uten at dette kan forklares i områdenes forutsetninger.
 4. Tallene som er presentert stammer jo fra en relativt kort periode, og har kanskje ikke lang nok historikk for å konkludere for mye basert på tallene alene. I hele perioden som er analysert her synes jeg det har vært satt for mye fisk i mange vann i marka. Sånn sett kommer økningen vi har sett de siste årene på toppen av allerede for høye tall. Det jeg først å fremst synes er meget betenkelig er at det ikke lenger listes hvor mye som er satt i bekker. Er dette fordi de ønsker et lavere totalt på samlet utsett, eller fordi de ikke har god nok oversikt over hvor mye som faktisk er satt? Begge deler er like urovekkende. Ser man på gjennomsnittsalder og utsetninger før 2012 så ser det ut til at man annethvert år satte færre, men større fisk og flere, men mindre fisk. Jeg finner ingen logikk i hvorfor det skulle være slik, men det er ganske tydelig i dataene. Etter 2014 er det helt tydelig at oppgraderingen av anlegget har påvirket utsettingstallene. Her det ingen tvil om at andre hensyn, enn å skape best mulig fiske i marka har påvirket utsettingene. Ser man på enkeltvann finner man at OFAs strategi stort sett består i å sette et fast antall fisk fra år til år. Det jeg derimot synes vi ser mer av de siste årene er disse plutselige massedumpingene hvor man setter flere tusen over normalen i enkelte store vann, samtidig som det dumpes hundrevis i småputter som kanskje maks hadde tålt et titalls fisk. Resultatet for de store vannene er blitt at fisken ser ut til å klare seg sånn tålig greit frem til den blir omtrent 30 cm og 300 gram, men stagnerer i vekst når den blir gytemoden. Resultatet er at det er mye fisk av små størrelser, mens eldre fisk ofte er tynne og rare. Når det gjelder de klassiske «lureputtene» synes jeg det har gått enda verre. Blant annet bekrefter 2016 rapporten at det ble satt 300 SY +/- i en av Nordmarkas virkelig gode putter. Putten måler omtrent 100 m x 40 m etter øyemål. Resultatet er at putten som før leverte kilosfisk koker av pinner på 5-7 cm. Jeg er enig med deg Pål OFA totalt mangler en Strategi (i hvert fall en som setter fisket først) i forvaltningen. Dette synes jeg det bekrefter gang på gang gjennom diverse medier hvor de viser total mangel på vilje for å redegjøre for prinsipper for deres forvaltning. De som har prøvd å stille kritiske spørsmål til OFA har opplevd at deres innlegg har blitt slettet. Dette på tross av at det stort sett har vært ført en ganske saklig tone mot organisasjonen. I mens fylles Facebook siden av diverse skrytebilder av ørretpinner på 250 gram, eller stamfisk de har fått garna opp av en bekk på høsten. På toppen av dette hører man stadig rykter om juksing med prøvefiskedata, utsettinger som ikke registreres og manglende dokumentasjon på vurdering om andre tiltak en settefisk i diverse vann. Selv om dette er rykter reflekterer det jo en viss mistillit mot organisasjonen og som kjent er det sjeldent røyk uten ild. I 2017 planlegger jeg å ikke kjøpe OFA-kort, til tross for at jeg er bosatt som nærmeste til Nordmarka. Dette både fordi jeg ikke ønsker å gi pengestøtte til galskapen som foregår, men også fordi jeg finner null glede av å fiske i Oslo-marka lenger.
 5. Jeg har statistikk tilbake til 2006, men har et langsiktig prosjekt med å få utvidet denne. Eldre settefisk tall finnes i de gamle årbøkene, men jeg har ikke tatt meg jobben med å få konvertert papirtabellene til data. Nedenfor gjør jeg noen betraktninger, basert på de tallene jeg har. I tabellen nedenfor for ser du en oversikt over utsettingstallene fra 2006 til 2017 Observasjoner om antall fisk: I figuren nedenfor har jeg tegnet inn antall fisk som er satt pr. år og gjennomsnitt for perioden. I tillegg har jeg lagt inn et rullerende gjennomsnitt av utsettinger som er gjort siste tre år, for å bedre få et inntrykk av trenden. Fra figuren ser vi at det ble satt flere fisk enn normalt i perioden 2014 – 2016, med en klar topp i 2015. Sammenligner man utsettingene med snittet for perioden finner man at det ble satt 31% flere fisk mer enn snitt i 2014, 71% mer enn snitt i 2015 og 29% mer enn snitt i 2016. I 2017 ser vi fra tabellen at det ble satt 29 prosent færre fisk en snitt. Tallet er imidlertid vanskelig å sammenligne med øvrige utsettingstall, da OFA har endret praksis for hvordan de rapporterer utsetting i bekkene. I listen med utsettinger i 2017 rapporteres utsetting i bekker uten antall. I stedet er det bare markert med «JA» der hvor det er satt fisk. Fra tidligere år, ser vi at det er satt i overkant av 15 000 fisk i disse bekkene. I tillegg ble det i 2017 satt fisk i Djupdalsbekken, Badstudalsbekken og Røyrivvanssbekken, hvor det ikke foreligger data fra tidligere. Tar en høyde for dette er trolig det reelle utsettingstallet for 2017 trolig i overkant av 40 000, hvilket er over snitt. Ved første øyekast kan det også virke som om det er et større antall vann hvor det ikke har blitt satt fisk. En opptelling viser at det totalt er 140 vann som er listet med null i utsetting, mot 43 i 2016. En sammenligning mot fjorårets tall viser derimot at listen for 2017 inneholder 335 vann mot 247 i 2016. Av forskjellen på 88 vann som ikke var på 2016 listen, er totalt 61 vann listet med null utsett i 2017 listen. Her må det dog tas noe forbehold om ulike skrivemåter i tabellene kan påvirke tallene. Oppsummert gjør tallene det ovenfor det vanskelig å argumentere for et moderat utsett i 2017. Spesielt om en tar de høye utsettingstallene fra foregående år i betraktning. Inntrykket av at det er satt færre fisk virker å først å fremst skylde måten dataene er presentert på. Observasjoner om alderen på utsatt fisk: Et argument som har vært brukt er at det i dag settes flere fisk, er at fisken som settes står kortere tid på anlegget, og at fisken derfor har høyere dødelighet enn tidligere. Uten å diskutere denne påstanden kan vi se på gjennomsnittsalderen for settefisken. Dette er gjort ved å gi fisken følgende alder: Figuren nedenfor viser utviklingen i snittalder på fisken som er satt år for år. Her ser vi at snittalderen har variert fra 0,8 til 1,5 frem til 2014. I 2015 ble anlegget tømt, noe som gav et brått fall i snittalderen i 2016, da det ikke var eldre fisk på anlegget. Også i 2017 har det bar blitt satt fisk yngre enn ett år. Det er imidlertid vanskelig å argumentere for at de høye utsettingstallene i 2014-2016 skyldes lavere alder på utsatt fisk. Snittalderen på en ørret satt mellom 2014 og 2016 har vært 1,04 år, mens snittalderen for hele perioden har vært 1,1 år. Den høyeste snittalderen på utsettingene finner vi i 2014, hvor utsettingene lå 31% over normalen for perioden.
 6. Kan også nevne at det ikke er helt uproblematisk å sende varer midlertidig ut av landet som privatperson. Midlertidige utsendelser er momsfritt, men du må likevel betale fortollingsgebyr (ca 350 kroner hos posten) begge veier. I tilegg må du dokumentere at varen har vært midlertidig ute av landet ved innførsel til Norge igjen. På toppen av dette er dette er det ulike regler hos mottakerlandets tollvesen for garantireperasjoner. I enkelte land må mottaker betale moms når de henter varen for så å kreve denne refundert ved utsendelse. Dette er mye papirarbeid og jeg har opplevd at mottaker derfor ikke vil ta i mot varen fra privatperson. Basert på egne erfaringer anbefaler jeg derfor å alltid la utsalgssted håndtere reklamasjoner.
 7. Flott klipp film! Kom fra Røros traktene før jeg så saken over på nrk.no. Ble litt tatt på sengen over hvor stort antall det var av disse larvene på vannet og hvor selektiv fisken ble på de. Blir å lage noen chenille og/eller cdc-dubbing varianter som skal følge meg på tur fremover.
 8. https://www.nrk.no/trondelag/millioner-av-larver-invaderer-fjellbygdene-1.13576275 Disse havner jo i høyt antall på vannet. Noen som har noen erfaringer og imitasjoner?
 9. Enig, det virker som om all kritikk må møtes med markedsføring av seg selv. Liker argumentet om at de kun har 2000 ettåringer på anlegget. Dette betyr vel ikke annet en at hele fjorårsproduksjonen, med unntak av disse 2000, har blitt satt som 0+.
 10. Dødeligheten på ørret i marka er tydeligvis mer en doblet de siste årene, siden en må siden en må sette tre ganger så mye fisk for å opprettholde en stabil bestand. "De fleste ørretbestandene i Oslomarka er nå ganske stabile, og det suppleres med rundt 25.000 settefisk hver år", Kartboka niende utgave "De fleste ørretbestandene er nå opparbeidet til å være ganske stabile. Det suppleres med rundt 60.000 ungfisk i marka hver år", Kartboka tiende utgave Jugde man før? Juger man nå? Eller settes det rett å slett mer fisk?
 11. http://ofa.no/ArtiklerHovedside/TabId/178/ArtMID/624/ArticleID/425/Kommentar-til-Lars-Nilssens-blogg-om-tynningsfiske.aspx
 12. Jeg har flere ganger dratt innom Abbortjern på vei hjem for å få opp selvtilliten etter blanking i Triungsvann. Min opplevelse er at ørretbestanden er småfallen og ganske tett i dette vannet. Pleier å gå ganske raskt å få lurt opp en tre fire 250 grammere. Har også tatt med samboeren hit på tur da det er en vann som er enkelt å få fisk i. For to år siden fikk jeg også en fisk på 500 gram med hvit sylinder i dette vannet. Dette var vel en konkurranse som OFA haddd det året, noe som betyr at fisken var nylig satt. Det ser også ut til at OFA lurte ut noen hundre settefisk i Triungsvann når de først var i nabolaget. Hopper og spretter 50 grammere over alt der nå
 13. Dagens produksjon ble en halv rad med disse
×
×
 • Create New...